מדיניות הגנת פרטיות

עודכנה לאחרונה בתאריך 3.8.2021

 

דן שלדן בע”מ הינה חברה העוסקת בייבוא והפצה של מכשירי הניקוי של חברת קרשר גרמניה והינה המפיצה של מוצרי קרשר גרמניה מכוח זיכיון שניתן לה (בהתאמה – “החברה” ו”הזיכיון”).

מדיניות הגנת פרטיות, כפי שתתואר להלן, תבהיר כיצד אנו (החברה) (“אנו”, “אנחנו”) מטפלים במידע אותו אנו אוספים אודותיך, לרבות מידע הנאסף באמצעות אתר האינטרנט שלנו (“האתר”) ובפניות טלפוניות.

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו.
מדיניות פרטיות זו חלה ביחס לכל שימוש שלך באתר (“השירות/ים”). בהתאם לדיני הפרטיות, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור לנו מידע ואתה עושה זאת לפי רצונך האישי. עם זאת, שים לב שאנו עשויים להידרש בהתאם להוראות חוק, לתנאי הזיכיון, או בהתאם לנהלינו ודרישת עסקינו, לקבל מידע, במטרה לאפשר לנו לספק לך שירותים. אנו שומרים על זכותנו, בכפוף להוראות החוק והזיכיון, לסרב לספק שירותים מסוימים אם מידע כאמור לעיל לא סופק לנו.

יש למסור ו/או לעדכן באתר ו/או בשירותים מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך. המידע שנמסר על ידך צפוי להישמר, כולו או חלקו, במאגר המידע של החברה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי “ענן”, בארץ ו/או בחו”ל, לעתים במדינות המקנות רמה הגנה פחותה למידע אישי מאשר זו המוקנית בדין הישראלי. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגר זה וישמש את החברה והמפעילה מטעמה, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. בשימוש בשירות הנך מסכים לשמירת ועיבוד המידע כאמור.

מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עליך להימנע או להפסיק כל שימוש באתר ו/או בשירותים.

מידע אודותיך אותו אנו אוספים ומעבדים –

מידע הנמסר על ידך –

פרטי זיהוי והתקשרות: לרבות, שמך, מספר זיהוי (תעודת זהות או דרכון או עוסק מורשה, ח.פ.), כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
הקלטות טלפוניות: הקלטות של שיחות טלפון לנציגינו ולמוקדים טלפוניים;
יצירת קשר: במידה ותבחר ליצור קשר עמנו דרך טופס צור קשר באתר, תידרש לספק לנו פרטים ליצירת קשר, לרבות, שם מלא, מספר זהות, מספר רכב, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכן כל מידע אשר תבחר למסור מיוזמתך;
איזור אישי: מידע אישי אשר תמסור על מנת לקבל שירות דרך ה”איזור אישי” באתר, לרבות, מספר תעודת זהות, מספר טלפון וסיסמא.
ממשק תשלום חשבוניות: מידע אישי אשר תמסור לנו לצורך ביצוע תשלום באתר, לרבות, מספר תעודת זהות, מספר חשבונית.

מידע הנאסף באמצעות כלים אוטומטיים בעת השימוש באתר –

מידע על ציוד הקצה (למשל, דגם מכשיר טלפון נייד, עוצמת קליטה ומשך הפעילות), גרסת מערכת ההפעלה, כתובת IP, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר.

מידע שהנך מוסר על אודות אדם אחר –

כל סוגי המידע שפורטו לעיל, או חלקם, עשויים להימסר כאשר הפונה לקבלת השירותים פונה בשם אדם אחר. מובהר לעניין זה, כי אם תמסור לנו או תגרום לכך שיהיה בידינו מידע אישי של צד שלישי (בין באופן יזום ובין באמצעות מתן הרשאה לצד שלישי לעשות זאת), אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי למסירת המידע. ההתייחסות למידע של הצד השלישי במדיניות זו תהיה כאל מידע שלך, ובכל מקרה האחריות כלפי אותו צד שלישי תהיה שלך.

מידע שאנו מקבלים אודותיך מצד ג’ –

כחלק מהשירותים שאנו מספקים, אנו עשויים לקבל ו/או להיחשף מעת לעת למידע אישי אודותיך וזאת לצורך מתן השירות. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, כתובת וטלפון.
המידע המתקבל מצדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית. האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של הגוף ממנו אנו מקבלים את המידע, ולא תהיה לנו כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לנו.

עוגיות (Cookies):

לידיעתך, באתר ו/או בשירותים נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk’s (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, ולצרכי אבטחת מידע.
עוגיות, באופן כללי, הן כלים המנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר וכדומה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
האתר ו/או השירותים עשויים לעשות שימוש בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, וב-captcha העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy.
תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.

ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים: Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer Safari ; Edge ; Opera ; www.allaboutcookies.org.

אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים לך, ו/או חוויית השימוש שלך באתר ו/או בשירותים עשויה להיות מוגבלת.

כיצד אנו משתמשים במידע ?

המידע שנאסף ישמש אותנו:

 • לצורך אספקת השירותים.
 • כדי לשלוח לך מידע שיווקי אודות מוצרי החברה.
 • לצורך משלוח חשבונות וביצוע גביה.
 • לצורך שיפור איכות שירותנו.
 • לצורך סטטיסטיקה, מחקר וניתוח, כולל סקרי שביעות רצון.
 • קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו.
 • לצרכי אבטחת מידע.
 • לצורך איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות.
 • לצורך העשרת תוכן האתר שלנו באמצעות עוגיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר.
 • לצורך העברת המידע לצדדים שלישיים למטרות המפורטות במדיניות זו.
 • על מנת שנוכל להתאים אישית את חווייתך השימוש באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך באזור האישי.
 • לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית שלנו ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות; ניהול ספרים (חשבונות); מימון וניהול חשבונות; חיובים וגבייה; מערכות ניהול מידע; מידע אחסון אתרים; המשכיות עסקית; וכן מרשמים, מסמכים וניהול הדפסות.
 • לצרכי בירור ויישוב תלונות וטיפול בבקשות.
 • על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות; לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווי רשויות, והוראות הזיכיון.
 • לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילותנו על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלנו ו/או של חברות הקשורות בנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.
 • לכל מטרה לגיטימית אחרת המותרת לנו על פי דין.

 

 

העברת מידע לצדדים שלישיים:

מידע אודותייך יועבר לצדדים שלישיים, וזאת לשם אספקת השירותים, מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין ו/או הסכם הזיכיון, או על פי מדיניות פרטיות זו.

חברות קשורות

אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות קשורות של החברה, למטרות השימוש המפורטות במדיניות זו ובהתאם לדין, בקשר עם אספקת השירותים ומימוש הזיכיון.

נותני השירות שלנו
אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם נותני שירות חיצוניים, כגון, חברות גביה, עורכי ביקורת, מומחים, עו”ד, משרדי גבייה ונותני שירותי הוצאה לפועל ושאר יועצים מקצועיים חיצוניים; נותני שירות מוקד טלפוני; ספקי מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות טכנולוגיית ענן); נותני שירותי הדפסות, שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות; בנקים ומוסדות פיננסיים, כגון חברות כרטיסי אשראי, או לצרכי ניהול גביה עבור השירותים; מבטחים; ספקי ניהול מסמכים ורשומות; וכן ספקים וקבלני צד שלישי דומים המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות.

רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים

אנו עשויים לחלוק מידע אודותיך עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות (לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הוצאה לפועל, בתי המשפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, הרשות המפקחת על פעולתנו מכוח הוראות הזיכיון, ורשויות חקירה אחרות); וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות (לרבות הרשות המפקחת על פעולתנו מכוח הוראות הזיכיון) (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכותנו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.

צדדים שלישיים נוספים

ספקי שירותי סליקה – התשלום עבור השירותים נסלק באמצעות צדדים שלישיים המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח. אנו לא משויכים ואיננו מקושרים לספקי שירותי הסליקה, והשימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידנו, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.

כמו כן, אנו עשויים לחלוק מידע גם עם רוכשים ורוכשים עתידיים (פוטנציאליים) או כל צד או ניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) והכל בכפוף להוראות כל דין, ובכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות החלות על החברות.

כשהמידע המועבר הוא מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי שאין בו כדי לזהותך באופן אישי, לרבות למפרסמים, וזאת לכל מטרה שהיא לרבות על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים שלנו ואלה המוצעים על ידי הצדדים השלישיים.

לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, המידע האמור יהא כפוף לנהלי ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ואנו לא אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע סבירים.
שים לב כי אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:

 • אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות (“פישינג”).
 • וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים.
 • השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר.
 • דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.
 • התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך.
 • אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, אנא פנה אלינו באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [sales@karcher-shelldan.co.il], או בפניה בכתב ל- פניות הציבור כמפורט בסעיף “יצירת קשר” במדיניות פרטיות זו.

 

משך החזקת מידע

אנו נוקטים באמצעים הנאותים על מנת להבטיח כי המידע שברשותנו הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרת מדיניות פרטיות זו. אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו, לרבות, תיעוד פעולות שביצעת בקשר עם השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד, יוסיף להישמר אצלנו על פי דין.

בקשות לעיון במידע, תיקון מידע, ושאלות

יש לך זכות לעיין ולבקש לתקן או למחוק מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בכפוף לכל דין. אנא צור עימנו קשר בהתאם למפורט להלן תחת הכותרת “צור קשר” בקשר לכל בקשה כגון זו, או אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לאופן בו אנו מטפלים במידע אודותיך.
כמו כן, כמפורט במדיניות פרטיות זו, לצורך מתן השירותים, אנו משתפים מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם.

שינויים למדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת “עודכנה לאחרונה”. במידה ונבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתנו, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, אנו ננקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר או באופן אחר.

יצירת קשר :

כל שאלה בעניין השימוש במידע אודותייך ניתן להפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: sales@karcher-shelldan.co.il

כל הזכויות שמורות לדן שלדן יבואן קרשר בישראל